Welcome Croeso

Donation in memory of the late Kathie Dubben

It was overwhelming to be informed that the late Kathie Dubben had arranged that donations in her memory are to be offered to Chaplaincy with the specific wish that the monies were to be used for the ‘Loved and Lost Baby Service’.

Kathie was supportive as a parent who had lost a beloved daughter whom she continued to remember and treasure.

I wanted to take a moment to express my sincere gratitude for the donations of £455.00. This is an invaluable contribution to supporting the service of all who are affected by the death of a baby whether before or after birth.

This donation will help the Department to continue to walk with those who continue the pain of separation and whose babies are too precious to forget, and that this service will continue to offer compassion and hope in a safe space.

Once again, thank you Kathie and her family and friends for your kindness and generosity.  The next service is held at Bethel Church, Picton Terrace, Carmarthen, SA31 1BT on Saturday 27th April, 2024 at midday

With deepest appreciation,

Euryl, Senior Chaplain, Hywel Dda Health Board. 

Update 29/04/2024

A further sum of £135.00 has been received in memory of the late Kathie Dubben in respect of the Loved and Lost Baby Service (Chaplaincy)

A sum of £590.00 has been received and Euryl Howells, Senior Chaplain acknowledges the generous donations

Update 20/5/2024

A further credit of £200 was received on 20th May and the donations received are now £790.00.  We wanted to take a moment to express our deepest gratitude for your contributions.

Your generosity and support cannot be put into words but we acknowledge with gratitude and sincerity of the contributions received in memory of Kathie, and for her vision and commitment to this annual service. 

Update 24/6/2024

A further credit of £155.00 was received during June 2024 and the donations received are now £945.00. 

We are indebted to everyone who have contributed and for Kathie’s wish to support the ‘Loved and Lost Baby Service’ and to James and Daniel her sons for arranging this.  We extend our sympathies to all her family and friends

We will continue to ensure that the Loved and Lost baby Service will continue to offer the love and care in a safe space that those whose babies have died to soon deserve.

Euryl Howells, Senior Chaplain

Rhoddion er côf am y diweddar Kathie Dubben

Yn syfrdanol cawsom y wybodaeth fod y diweddar Kathie Dubben wedi trefnu bod rhoddion er cof amdani yn cael eu cynnig i’r Gaplaniaeth gyda’r dymuniad penodol i’r arian gael ei ddefnyddio ar gyfer y ‘Gwasanaeth Babanod a Garwyd a Gollwyd’.

Roedd Kathie yn gefnogol fel rhiant a oedd wedi colli merch annwyl roedd hi yn parhai i’w chofio a’i thrysori.

Roeddwn i eisiau cymryd eiliad i fynegi fy niolchgarwch diffuant am y rhoddo £455.00 a ddaeth I law. Mae hwn yn gyfraniad amhrisiadwy i gefnogi gwasanaeth pawb yr effeithir arnynt gan farwolaeth babi boed cyn neu ar ôl genedigaeth.

Bydd y rhodd hon yn helpu’r Adran i barhau i gerdded gyda’r rhai sy’n parhau â’r boen o wahanu ac yn cadarnhau fod yr anwyliaid hyn  yn rhy werthfawr i’w hanghofio,  Ein gobaith ydi y bydd y gwasanaeth hwn yn parhau i gynnig tosturi a’r cyfle I ddod ynghyd mewn gwagle diogel.

Unwaith eto, diolch i Kathie a’i theulu a’i ffrindiau am ei caredigrwydd a’u haelioni. Cynhelir y gwasanaeth nesaf yn Eglwys Bethel, Teras Picton, Caerfyrddin, SA31 1BT ar ddydd Sadwrn 27ain Ebrill, 2024 am hanner dydd.

Gyda gwerthfawrogiad diffuant

Euryl, Uwch Gaplan, Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Diweddariad 29/04/2024

Mae swm pellach o £135.00 wedi ei dderbyn er cof am y diweddar Kathie Dubben ar gyfer y Gwasanaeth Babanod a Garwyd a Gollwyd (Caplaniaeth)

Derbyniwyd cyfanswm o £590.00 ac mae Euryl Howells, Uwch Gaplan yn cydnabod y rhoddion hael.

Diweddariad 20/5/2024

Derbyniwyd credyd pellach o £200 ar 20fed Mai ac mae’r rhoddion a dderbyniwyd bellach yn £790.00. Roeddem am gymryd eiliad i fynegi ein diolch o galon am eich cyfraniadau.

Ni ellir rhoi eich haelioni a’ch cefnogaeth mewn geiriau ond cydnabyddwn yn ddiolchgar a didwyll am y cyfraniadau a dderbyniwyd er cof am Kathie, ac am ei gweledigaeth hithau a’i hymrwymiad i’r gwasanaeth blynyddol hwn.

Diweddariad 24/6/2024

Derbyniwyd credyd pellach o £155.00 yn ystod Mehefin 2024 ac mae’r rhoddion a dderbyniwyd bellach yn £945.00. 

Mawr yw ein dyled i bawb sydd wedi cyfrannu ac i ddymuniad Kathie i gefnogi’r ‘Gwasanaeth Baban Cariad a Choll’ ac i James a Daniel ei meibion ​​am drefnu hyn.  Estynnwn ein cydymdeimlad i’w holl deulu a ffrindiau

yn parhau i sicrhau y bydd y Gwasanaeth hwn yn parhau i gynnig y cariad a’r gofal mewn gofod diogel y mae’r rhai y mae eu babanod wedi marw yn rhy fuan yn haeddu.

Euryl Howells Uwch Gaplan

Rhodd o £401-25 tuag at Adran Wroleg Ysbyty Glangwili wrth Undeb Canu Cynulleidfaol Annibynwyr Gorllewin Myrddin.

Delyth Evans, Trysorydd, yn derbyn rhodd o £401-25 tuag at Adran Wroleg Ysbyty Glangwili wrth Undeb Canu Cynulleidfaol Annibynwyr Gorllewin Myrddin. Codwyd yr arian drwy gynnal Gymanfa yn Hydref 2023 yng Nghapel Bryn Iwan am y tro cyntaf.

Undeb Cynulleidfaol Annibynwyr Gorllewin Myrddin donates £401 for the Urology Department at Glangwili Hospital. The money was raised by holding a “Gymanfa’ in Capel Bryn Iwan – the first time this had happened.

Celebration of 75 Years of the Work of the League of Friends

To celebrate 75 years of its work supporting West Wales General Hospital, Glangwili, through use of funds donated by the public, the members of the League hosted a Celebration Tea at the cafe in the grounds of Bishop’s Park, Abergwili. The event was very well supported and the Guest of Honour was Sara Edwards, Lord Lieutenant of Dyfed, who helped cut the 75th Anniversary celebration cake. A display of photographs showed memorable events linked to the work of the League over the years.

Long standing League Treasurer Delyth Evans is recognised for her outstanding work over 40 years

“Delyth Evans MBE, who has been Treasurer of the League of Friends Glangwili Hospital for 11 years has recently been honoured with the highly esteemed ‘Order of Mercy’ Award from the League of Mercy Foundation and received her medal in London in July.

Outside her involvement with the Friends of Glangwili, Delyth is also currently a volunteer for the Royal Osteoporosis Society and founded the Carmarthen group in 2018. Her numerous volunteering roles span 40 years and includes roles on various Housing association boards, Women’s Aid groups, Further Education College and Policing Governance. Delyth said “ I feel immensely privileged to have received this award and thank the members of the League of Friends for nominating me.”

The donation of £1000 raised by 9 year old Iestyn Davies

When 9 year old Iestyn Davies of Roch, Haverfordwest was admitted to Cilgerran Children’s Ward, Glangwili Hospital in 2021 suffering from appendicitis he was obviously worried but he says he received excellent care and on his return told his mum Nerys, that he wanted to raise money for the ward to show his appreciation. 

His grandmother, Diane Davies, helped by growing plants for Iestyn to sell outside their house and over a number of months an impressive amount of £1000 was raised.

Delyth Evans, Treasurer of the League of Friends thanked Iestyn and his family for this generous donation and that staff in Cilgerran ward are delighted that they will benefit from this sum of money

Glangwili General Hospital has a successful League of Friends who raise thousands of pounds every year for the benefit of patients.

Between 1971 and 2021 the total provided by the League of Friends is

£1,855,010

Support your Local Hospital by donating money or asking your local clubs and organisations to support us in the future.

We can target all donations to the exact ward / department or medical condition that the donor wishes to help.

Read all about the difference you can make on our Testimonials page.

Mae gan Ysbyty Cyffredinol Glangwili Gynghrair Cyfeillion llewyrchus sydd yn codi miloedd o bunnoedd pob blwyddyn er lles y cleifion.

Rhwng 1971 a 2021 , codwyd y cyfanswm canlynol gan Gyfeillion yr Ysbyty:

£1,855,010

Cefnogwch eich Ysbyty lleol trwy gyfrannu arian, neu gofynnwch i’ch clybiau a’ch cymdeithasau lleol ein cefnogi yn y dyfodol.

Gallwn dargedu cyfraniad i’r ward neu’r adran neu’r cyflwr meddygol y mae’r cyfrannwr yn dymuno ei gynorthwyo.

Darllenwch am y gwahaniaeth y gallwch ei wneud ar dudalen Tystebau