Report Christmas Fayre 2013 and Presentation of Cheque for £11,049Adroddiad Ffair Nadolig 2013 a Chyflwyniad Siec am £11,049

League of Friends of Glangwili Hospital held a successful Christmas Fayre at theOutpatients Dept. It was opened by Mrs Barbara Cobain of Pencader and a cheque of £11,049 was presented. This money was raised by Barbara, her daughter Lucy and family members and friends in memory of her late husband Keith, and is to be used  to fund a new ‘wet room’ in Steffan Ward. Raising this sum meant a lot of hard work and was achieved by organising a very successful charity dinner for over 300 people at the Quinnell Lounge, Parc Y Scarlets plus a Grand Raffle.

Barbara had decided from the beginning that the sum raised would be shared equally between Sports Aid Wales and the League of Friends of Glangwili Hospital (specifically for Steffan Ward where Keith had received such wonderful care).

Our share came to the grand sum of £11,049. The Chairman, Arthur Phillips thanked the family for their generous donation and stated that the League were grateful for the support of local people for funds which is used for various wards and departments in Glangwili Hospital.

The Chairman also thanked the members and hospital staff for their hard work on the day which raised over £1000.

P1040834P1040834Cynhaliodd Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Glangwili Ffair Nadolig lwyddiannus yn Adran y Cleifion Allanol. Agorwyd y Ffair gan Mrs Barbara Cobain o Bencader a chyflwynodd siec o £11,049. Codwyd yr arian gan Barbara, ei merch Lucy, aelodau’r teulu a ffrindiau er cof am ei diweddar ŵr Keith, i’w defnyddio i sylfaenu “ystafell wlyb” yn Ward Steffan. Golygodd hyn waith caled a llwyddwyd trwy drefnu cinio elusenol i dros 300 o bobl yn Lolfa Quinnell ym Mharc y Scarlets yngyd a Raffl Fawreddog.
Penderfynodd Barbara o’r cychwyn i rannu’r elw yn gyfartal rhwng Sports Aid Wales a Chynghrair Cyfeilliion Ysbyty Glangwili (yn arbennig Ward Steffan ple cafodd Keith ofal i’w ryfeddu.)
Daeth y swm enfawr o £11,049 i ni. Diolchodd y Cadeirydd, Arthur Phillips i’r teulu am ei rhodd haelionus a dywedodd fod y Gynghrair yn ddiolchgar am gefnogaeth y boblogaeth leol am eu rhoddion sydd yn cael eu defnyddio er budd wardiau ac adrannau Ysbyty Glangwili.
Diolchodd y Cadeirydd hefyd i’r aelodau a staff yr ysbyty am eu gwaith caled ar y diwrnod a gododd tros £1,000.